Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn phát triển công nghệ năng lượng – VKHNL

Phòng QLTH kính chuyển: Lãnh đạo Viện
Thủ trưởng TT3
Ứng viên dự tuyển

Thông báo số 50/TB-KHNL ngày 31.01.2019 TB kết quả xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại TT3 – VKHNL

Phòng QLTH kính chuyển!