Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019

    Căn cứ biên bản ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019 (kết quả vòng 2) của Viện Khoa học năng lượng về việc họp kiểm tra sát hạch viên chức năn 2019;
Viện Khoa học năng lượng thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019 đến ứng viên tham gia dự tuyển tại Viện Khoa học năng lượng, như sau:
1. Công bố kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019 tại Viện Khoa học năng lượng vào vị trí Nghiên cứu viên, mã so V05.01.03.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả vòng 2, thí sinh dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả vòng 2 về Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học năng lượng (Địa chỉ: Nhà A9 số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận cầu Giấy, Hà Nội). Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn đã nêu trên.
3. Danh sách kết quả vòng 2 được thông báo công khai tại Viện Khoa học năng lượng và trên website: www.ies.vn.

     Viện Khoa học năng lượng thông báo để ứng viên dự tuyển được biết./.

Thông tin chi tiết xem tại đây