CV số 299/VHL-ƯDTKCN ngày 25/02/2020 Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp VHL thực hiện từ năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Năm 2020 Viện Hàn lâm phê duyệt  được: 04 nhiệm vụ Phát triển công nghệ; 04 dự án SXTN; 05 đề tài hợp tác với Địa phương, 04 dự án PTSPTM), Viện Hàn lâm thông báo đên các đơn VỊ trực thuộc và các cá nhân về việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ theo các hướng chi tiết xem trong file đính kèm