Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2020

    Căn cứ biên bản ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức năm 2020 (kết quả vòng 2) của Viện Khoa học năng lượng về việc họp kiểm tra sát hạch viên chức năn 2020;
Viện Khoa học năng lượng thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2020 đến ứng viên tham gia dự tuyển tại Viện Khoa học năng lượng, như sau:
1. Công bố kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2020 tại Viện Khoa học năng lượng vào vị trí Nghiên cứu viên, mã so V05.02.07.
2. Danh sách kết quả vòng 2 được thông báo công khai tại Viện Khoa học năng lượng và trên website: www.ies.vn.

     Viện Khoa học năng lượng thông báo để ứng viên dự tuyển được biết./.

Thông tin chi tiết xem tại đây