Hội đồng khoa học Viện Khoa học năng lượng

Ngày 06 tháng 05 năm 2019, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-VHL về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Năng lượng nhiệm kỳ 2019 – 2021. Hội đồng gồm 9 thành viên:

1. TS. Nguyễn Quang Ninh, Viện Khoa học năng lượng – Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Đoàn Văn Bình, Viện Khoa học năng lượng
3. TS. Nguyễn Đình Quang, Viện Khoa học năng lượng
4. TS. Nguyễn Thúy Nga, Viện Khoa học năng lượng
5. TS. Nguyễn Hoài Nam, Viện Khoa học năng lượng
6. TS. Ngô Phương Lê, Viện Khoa học năng lượng
7. TS. Vũ Minh Pháp, Viện Khoa học năng lượng
8. TS. Lê Quang Sáng, Viện Khoa học năng lượng
9. ThS. Nguyễn Bình Khánh, Viện Khoa học năng lượng

Hội đồng Khoa học có chức năng, nhiệm vụ: Giúp việc Viện trưởng xây dựng định hướng và chiến lược nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Khoa học năng lượng; Tư vấn cho Viện trưởng về mặt khoa học và công nghệ khi xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiệm thu và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhận xét, góp ý đối với các dự án, đề án lớn khi Viện yêu cầu.