Hội đồng khoa học Viện Khoa học năng lượng

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1808/QĐ-VHL về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Năng lượng nhiệm kỳ 2016 – 2019. Hội đồng gồm 13 thành viên:

1. TS. Nguyễn Đình Quang, Viện Khoa học năng lượng – Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Đoàn Văn Bình, Viện Khoa học năng lượng
3. TS. Ngô Tuấn Kiệt, Viện Khoa học năng lượng
4. TS. Nguyễn Thúy Nga, Viện Khoa học năng lượng
5. TS. Nguyễn Quang Ninh, Viện Khoa học năng lượng
6. ThS. Nguyễn Thị Dung, Viện Khoa học năng lượng
7. ThS. Nguyễn Bình Khánh, Viện Khoa học năng lượng
8. ThS. Nguyễn Đức Minh, Viện Khoa học năng lượng
9. ThS. Nguyễn Hoài Nam, Viện Khoa học năng lượng
10. KSC. Lê Tất Tú, Viện Khoa học năng lượng
11. PGS. TS. Vũ Hữu Hải, Trường Đại học xây dựng
12. PGS. TS. Lê Xuân Quế, Viện Kỹ thuật nhiệt đới
13. PGS. TS. Thái Quang Vinh, Viện Công nghệ thông tin

Hội đồng Khoa học có chức năng, nhiệm vụ: Giúp việc Viện trưởng xây dựng định hướng và chiến lược nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Khoa học năng lượng; Tư vấn cho Viện trưởng về mặt khoa học và công nghệ khi xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiệm thu và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhận xét, góp ý đối với các dự án, đề án lớn khi Viện yêu cầu.