Các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  • Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên năng lượng, cung cấp cơ sở phương pháp luận, lập quy hoạch, kế hoạch quản lý tổng hợp, khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên năng lượng quốc gia.
  • Điều tra, đánh giá và xây dựng các giải pháp công nghệ khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy điện nhỏ, biogass, biomass, năng lượng thủy triều, sóng biển).
  • Điều tra, đánh giá và xây dựng các giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ biến đổi năng lượng tiên tiến.
  • Lập quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng, năng lượng tái tạo và quy hoạch phát triển điện lực.
  • Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án năng lượng, bao gồm: nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các công trình năng lượng tái tạo, công trình đường dây tải điện và trạm biến áp (Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán, tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu v.v…).
  • Tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo chuyên đề, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.