Lãnh đạo quản lý

Viện trưởng

    Vien truong TS. Doan Van Binh

 

NCVC, TS. Đoàn Văn Bình
ĐT: 0913564741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa học năng lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện trưởng được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học năng lượng; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; kế hoạch - tài chính; hợp tác quốc tế; trang thông tin điện tử ies.vn và công tác kiểm tra.

 

Phó Viện trưởng

Pho VT CVC.Hoang Hong Viet 

CVC. Hoàng Hồng Việt
ĐT: 0912493239
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng; hành chính, quản trị, quản lý tài sản, quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

 

Phó Viện trưởng

Pho VT TS. Nguyen Thuy Nga

 

 NCVC,TS. Nguyễn Thúy Nga

ĐT: 0903224448
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác quản lý khoa học; đào tạo; hợp tác quốc tế với các nước nói tiếng Nga; công bố khoa học, thông tin khoa học, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

 

 Phó Viện trưởng 

Pho VT Do Binh Yen

KSC. Đỗ Bình Yên
ĐT: 0912175875
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác ứng dụng triển khai công nghệ, quảng bá sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý trang thiết bị khoa học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.