Phổ biến Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nghị quyết số 64/2013/qh13.

         Ngày 20/02/2014, tại Viện Khoa học năng lượng đã tổ chức triển khai phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp Sự kiện này nhằm mục đích kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến các cán bộ, viên chức, đảng viên Viện Khoa học năng lượng; nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…. 

 Nghị quyết số 64/2013/QH13 

Hiến pháp năm 2013