Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh trình độ tiến sỹ - Đợt 1 năm 2018

 Khoa Khoa học vật liêu - Năng lượng, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018 các ngành:

  • Vật liệu điện tử
  • Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
  • Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
  • Kim loại học
  • Kỹ thuật năng lượng

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website Học viện KHCN:

http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-thac-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2018/58752

http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-tien-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-dot-1-nam-2018/58758