Thông báo về việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch 2015 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp

Thực hiện Công văn số 168/BKHCN-KHTH ngày 17/01/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2015, Viện Hàn lâm KHCNVN đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2015 như sau:

- Các đơn vị đánh giá từng nội dung hoạt động KHCN của đơn vị đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến cả năm 2014, kết quả nổi bật đã đạt được và báo cáo theo hướng dẫn tại phụ lục 1 kèm theo.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch 2014 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ KHCN chủ yếu cho giai đoạn 5 năm tới, các đơn vị lựa chọn xác định yêu cầu và dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2015 cho đơn vị mình. Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp hướng dẫn tại phụ lục 2 kèm theo.

(Số lượng đề tài dự kiến mở mới năm 2015 cho từng loại nhiệm vụ sẽ được thông báo sau)

Thời hạn nộp Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 2015: trước ngày 30/4/2014

Địa điểm: Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Hàn lâm KHCNVN (file gửi đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Các đề xuất sau thời điểm làm kế hoạch sẽ không được Viện Hàn lâm KHCNVN tổng hợp đưa vào đề xuất trình các cơ quan chức năng cấp kinh phí thực hiện năm 2015./.

Download mẫu  tại đây

Nguồn tin: Ban Kế hoạch – Tài chính

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam